სახელი გვარი
 
 
პირადი ნომერი ელ ფოსტა
   
 
იურიდიული მისამართი ფაქტიური მისამართი
 
 
მობილური ნომერი სახლის ნომერი
   
მოქალაქეობა დაბადების თარიღი
v
 

კრედიტის თანხა
ვალუტა
ვადა (თვე)
მიზნობრიობა
დაფარვის ფორმა
მონაცემები სესხზე
მონაცემების გარეშე

ინფორმაცია კლიენტის შემოსავლების შესახებ
ინფორმაცია მიმდინარე ვალდებულების შესახებ
შენატანის მოცულობა
v

აირჩიეთ ფილიალი
v
 

შეიყვანეთ სმს-ით მიღებული კოდი

გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ სს პროკრედიტ ბანკს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაამუშაოს ჩემი საბანკო და პერსონალური ინფორმაცია, წინამდებარე განცხადების განხილვისა და ნებისმიერი საბანკო მომსახურების გაწევის მიზნით.
გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

Copyright © 2019 ProCredit Bank